Vedtægter

PDF: Vedtægter FBL-Holbæk

1.
Foreningens navn er: »Foreningen for bygnings- og landskabskultur i
Holbæk Kommune«.
Foreningens hjemsted er Holbæk.
2.
Foreningens formål er:
1) at udbrede kendskab til og interesse for æstetiske og kulturhistoriske
værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber.
2) at søge forestående ændringer, der kan virke skæmmende, tilpasset
omgivelserne, hvad enten disse er et gadebillede, en
havnefront, et kystbillede, overgangen fra by til land eller det åbne
landskab.
3) at søge en bevaring, vedligeholdelse eller restaurering gennemført
i tilfælde, hvor det skønnes ønskeligt, hvad enten dette skyldes
en bygnings værdi eller hensynet til en bygnings eller en by’s
omgivelser.
4) at foretage undersøgelse af bygningers bevaringsværdi såvel
historisk som miljømæssigt.
5) at yde rådgivende og oplysende virksomhed, herunder afholdelse
af udstillinger, foredrag m. v. Samt at pålægge det erhvervede
klausuler, der vil fremme formålet.
6) At uddele en årlig pris til en beboer eller myndighed i Holbæk
kommune som anerkendelse for dennes indsats – for på sin
ejendom at have ydet en særlig indsats for at bevare eller tilføje
en – for by eller egn – æstetisk indsats.
Foreningen kan også opkøbe og istandsatte bevaringsværdige ejendomme
med senere salg eller udlejning for øje.
Endvidere kan foreningen yde økonomisk støtte til og rådgive foreninger,
institutioner samt private, der ønsker at bevare gamle bygninger
i Holbæk Kommune.
Foreningens formål skal bl.a. søges opnået ved oplysende arbejde i
samarbejde med de kommunale myndigheder, landsdelsmuseet i
Holbæk og andre beslægtede institutioner og foreninger samt ved
forhandlinger med de berørte ejendommes ejere og offentlige myndigheder.

Medlemskreds
3.
Enhver interesseret privatperson eller virksomhed kan optages som
medlem mod at betale et for hvert kalenderår fastsat kontingent, hvis
størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Udtræden af foreningen kan ske når som helst ved meddelelse til et
medlem af bestyrelsen. Et udtrædende medlem har ikke krav på tilbagebetaling
af nogen del af betalt eller skyldigt kontingent.
4.
Medlemmer, der er i restance med mere end ét års kontingent, slettes
som medlem af foreningen.

Generalforsamlinger
5.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Foreningens generalforsamlinger skal afholdes i Holbæk Kommune.
6.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen
af marts.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten formanden for
og yderligere ét medlem af bestyrelsen eller tre medlemmer af bestyrelsen
eller mindst 20 pct. af medlemmerne begærer dette med nøjagtig
angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Generalforsamlinger indkaldes skriftlig af bestyrelsen ved dennes
formand og med mindst 14 dages varsel. Forslag fra medlemmerne
må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling
være indgivet til bestyrelsen senest den 15. januar. Senest 3 dage
før generalforsamlingen fremlægges hos formanden til eftersyn for
medlemmerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles
på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings
vedkommende det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen
påtegnede regnskab.
7.
På den ordinære generalforsamling fremlægges og foretages:
1) valg af dirigent,
2) beretning ved formanden for bestyrelsen,
3) forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse,
4) behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer,
5) fastsættelse af kontingent,
6) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter,
7) valg af revisorer og revisorsuppleant.
8) eventuelt.
8.
Ethvert medlem har ret til at deltage i foreningens generalforsamlinger
og har ved alle afstemninger én stemme.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, dog at et medlem
kun kan stemme i
henhold til fuldmagt fra tre andre medlemmer.
9.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent,
der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
forhandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt ét stemmeberettiget
medlem ønsker det.
10.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved
simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger om Ændringer af vedtægterne eller foreningens
opløsning kræves
dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen,
og at beslutningen
vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer Er det nævnte stemmetal
ikke præsenteret på den pågældende generalforsamling, men forslaget
dog har opnået 2/3 af de tilstedeværende stemmer, indkalder bestyrelsen
inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på
hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden
hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer.
Fuldmagter til at give møde på den første generalforsamling skal, for
så vidt de ikke
udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige med hensyn til
den anden
generalforsamling.
Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt til andet
medlem.
Intet medlem kan lade sig befuldmægtige til at afgive stemme for
mere end 3 fraværende medlemmer.
Fuldmagten gælder, når den ikke særligt er gjort begrænset – såvel
ordinær som ekstraordinær generalforsamling.
11.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning
i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af
dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemme

Bestyrelsen
12.
Foreningen ledes af en af generalforsamlingen blandt medlemmerne
eller udenfor disses kreds valgt bestyrelse på 5 medlemmer, hvis flertal
dog skal vælges blandt medlemmerne.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, og således at
der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer hvert år, første gang 2 medlemmer
efter lodtrækning. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved
afgang i årets løb bliver mindre end fire, skal bestyrelsen snarest muligt
supplere de valgte bestyrelsessuppleanter.
13.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, – eventuelt næstformand
-, sekretær og kasserer. Formanden sammenkalder og leder
møderne. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af
dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens
stemme udslaget. Over det på bestyrelsesmøderne passerede
føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer
af bestyrelsen.
Bestyrelsen skal – så vidt det laders sig gøre – holde medlemmerne
à jour med planer og arbejder, som falder inden for foreningens
interesseområde.
Bestyrelsen, der repræsenterer foreningen udadtil afgør inden for
rammen af disse vedtægter alle spørgsmål vedr. foreningens virksomhed
– samt formidler kontakt til myndigheder og andre implicerede.

Tegning og hæftelse
14.
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller
ved optagelse af lån tegnes foreningen dog af fire medlemmer af bestyrelsen
i forening, men til sådanne dispositioner kræves desuden
generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
15.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, der
søges tilvejebragt ved medlemsbidrag fra såvel private som virksomheder
og institutioner samt offentlige myndigheder. Desuden kan foreningen
modtage gaver i form af økonomisk støtte eller fast ejendom.

Regnskab og revision
16.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til tilstedeværende værdier
og forpligtelser, og således som ordentlig og forsigtig forretningsførelse
tilsiger.
Regnskabet skal senest den 15. januar være afgivet til revisionen,
der senest den I. februar skal have tilendebragt revisionen og tilstillet
bestyrelsen regnskabet med sine eventuelle bemærkninger og underskrevet
af to revisorer.

Foreningens ophævelse
17.
I tilfælde af beslutning om foreningens ophævelse vælges af den generalforsamling,
hvor ophævelsen endeligt vedtages samtidig én eller
flere, men dog højst fem likvidatorer til at forestå foreningens afvikling.
Eventuel i beholdværende formue skal tilgå Museumsforeningen i
Holbæk.
Således foreslået på generalforsamlingen den 29. marts 2000
og endelig godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den
27. april 2000.

Vedtægter for Foreningen for bygnings- og landskabskultur i
Holbæk Kommune
Stiftet 21. juni 1971